Ciclul II - Master

Invatamantul specializat prin urmarea studiilor prin masterat in ULIM se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii invatamantului in vigoare si ale Regulamentului cu privire la invatamantul postuniversitar specializat, aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova. Aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna determina alinierea organizarii studiilor de masterat in ULIM la standardele educationale europene.

In calitate de institutie autonoma de invatamant superior, ULIM isi asuma responsabilitatea pentru proiectarea, aplicarea si dezvoltarea de specializari academice si programe de studii corespunzatoare la masterat. Studiile superioare de masterat sint organizate in ULIM sub forma de programe de invatamant specializat, asigurand aprofundarea unei specializari in domeniu si dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica.

Studiile de masterat pot fi urmate de absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia.

Durata totala cumulata a ciclului I – studii superioare de licenta si a ciclului II – studii universitare de masterat trebuie sa corespunda obtinerii a cel putin 300 credite de studii transferabile.

Studiile la masterat sint organizate in cadrul Facultatilor si Catedrelor ULIM care dispun de potentialul stiintifico-didactic adecvat si de resurse materiale necesare.

Invatamantul la masterat in ULIM este organizat doar la sectia de zi.

Activitatile didactice se pot desfasura fie in regim de module, cu parcurgerea integrala a unei discipline intr-o perioada compacta, fie in regim de esalonare saptamanala a disciplinelor pe durata intregului semestru.

Examenele la disciplinele prevazute in planurile de invatamant se sustin, de regula, in sesiuni de examene distincte, respectiv una de iarna (ianuarie-februarie) si una de vara (mai-iunie). In cazul studiilor de masterat organizate in regim modular, examenele se pot sustine in cursul semestrelor, dupa incheierea cursurilor respective.

Modalitatea evaluarii cunostintelor masteranzilor este prevazuta in programa analitica a fiecarei discipline si poate fi sub forma de examen si colocviu. Notarea raspunsurilor se face cu note de la 1 la 10, nota minima de promovare fiind 5 (cinci).

Masteranzii au dreptul sa se prezinte la evaluarea finala a disciplinei numai daca s-au achitat de toate obligatiile profesionale (proiecte, lucrari practice, referate), prevazute in planul de invatamant si programa analitica de la disciplina respectiva, precum si de obligatiile financiare (taxa pentru studii).

Modalitatea de sustinere a examenelor (scris sau/si oral) se stabileste pentru fiecare disciplina de catre Consiliul Facultatii, la inceputul anului academic, cu aprobarea Rectoratului.

Activitatea formativa in cadrul masteratului este subordonata principiilor activitatii de cercetare stiintifica.

Teza de master trebuie sa prezinte o lucrare, elaborata in conformitate cu cerintele fata de lucrari cu caracter stiintific, avand valoare inovationala si teoretico-aplicativa.

Studiile superioare de masterat se finalizeaza cu sustinerea a 2 examene si a unei teze de master sau proiect si acordarea titlului de master in profilul si specialitatea urmata, eliberandu-se diploma de master.

Diplomele de master atesta ca titularii acestora au dobandit cunostinte si competente generale si de specialitate, precum si abilitati cognitive specifice. Diploma de master confera dreptul de a ocupa posturi didactice in institutiile de invatamant superior sau in institutii de cercetari stiintifice si de a participa la concursul de admitere la doctorat.

Pentru orice întrebare contactaţin-ne la numărul de telefon 022 22 00 20, secţia masterat 

 

Oferta educaţională a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova la ciclul Masterat


REGULAMENTUL cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II 


20.05.2010